Our sincere gratitude to all our sponsors

CORPORATE SPONSORS

INDIVIDUAL SPONSORS

Neelamadhaba Mohapatra

Debendra Mallick

Dr Uma & Shanti Mishra

Rudra Kar

Gokula & Ratna Mishra

Gokul & Jhara Das

Gyana & Sujata Patnaik

Prashant & Donna Padhy

Salil & Kanak Mishra

Manoj & Sarita Mahapatra

Nihar & Bhumika Rout

Sanjay & Sunita Pattnaik

Saroj & Shreelekha Mohanty

Dr. Bikash & Ritu Agarwal

Menjinder & Jody Bhambra

Prakash Muduli

Keshab & Litu Panda

Anup & Tiki Behera

Manoj & Manisha Mahapatra

Ajaya & Nibedita Mohanty

OTHER DONORS

Akshaya Ray


Babru Samal


Dr Jyoti & Sangita Pradhan


Satya M Mishra


Swapna Mohapatra


Sunil Sabat


Golden Oil Company


Dr Debashish Ray

Amitabh & Santwana Dash


Brahma & Sikha Sen


Madhu & Bharati Khuntia


Subrat Mishra & Chinmayee Devi


Prasanjit & Amrita Mohapatra


Manaranjan Patnaik


ICICI Bank


Naveen Venkatapathy

Anonymous


Brundaban & Padma Sahoo


Manmath Nayak


Surjit SahooSunita Mohanty


Brahma & Sikha Sen


SR FINANCE EDUCATION INC


Ratna Kapoor

Asoka Das


Debashish & Lithi Panda


Pramod Mahapatra


SuRo Handmade


Sushant Satpathy


Tushar Mahapatra


Brian & Lory Mishra


Jyoti & Kiran Hota


Alex Patel (NY Life)

Why Sponsor?

Sponsorship Tiers